ZASADY GŁOSOWANIA
Aby oddać głos w konkursie „Bądźmy EKO dla Wrocławia” użytkownik musi być zalogowany na zarejestrowane wcześniej konto.
Rejestracja odbywa się na stronie konkursu (www.fbserwis-konkurs.pl). Po kliknięciu w link „Zarejestruj” użytkownik podaje swój adres email oraz hasło (o minimalnej długości 8 znaków). Na podany adres email przesłany zostaje link potwierdzający rejestrację konta. Wiadomości email wysyłane są natychmiast po zarejestrowaniu się przez użytkownika. Po wysłaniu wiadomości czas niezbędny na jej dostarczenie do skrzynki odbiorcy zależy całkowicie od operatora danej skrzynki email. Może to nastąpić niezwłocznie lub zostać opóźnione (nawet o kilka godzin) zgodnie z warunkami świadczenia usługi skrzynki email u danego operatora.
Po kliknięciu w przesłany w wiadomości email link potwierdzający rejestrację konta, użytkownik zostaje zweryfikowany i automatycznie zalogowany. Użytkownik pozostaje zalogowany na to konto do czasu kliknięcia przez niego w link „Wyloguj się” lub usunięcia przez niego plików cookie zapisanych przez stronę konkursu.
Jeżeli użytkownik jest już zarejestrowany, ale nie jest aktualnie zalogowany, może zalogować się klikając link „Zaloguj się” i podając swój adres email i hasło.
Dozwolona jest rejestracja tylko jednego Konta dla jednego Użytkownika. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Użytkownik korzysta z więcej niż jednego konta, Organizator zastrzega sobie prawo anulowania głosów oddanych z pozaregulaminowych kont.
Anulowanie głosów oddanych z pozaregulaminowych kont może odbyć się na każdym etapie trwania konkursu.
W serwisie przechowywane są dane użytkowników takie jak ich adres email, lista oddanych głosów (wraz z datą i godziną oraz publicznym adresem IP urządzenia, z którego oddano głos), lista logowań (wraz z datą i godziną oraz publicznym adresem IP urządzenia, z którego nastąpiło logowanie).
Oddanie głosu następuje poprzez kliknięcie linku „Głosuj” przy wybranej pracy (na stronie głównej konkursu) lub linku „Oddaj głos” (na stronie ze szczegółami danej pracy). W celu oddania głosu użytkownik może być poproszony o rozwiązanie testu reCAPTCHA.
Z danego konta użytkownik może oddać codziennie maksymalnie 1 głos łącznie dla obu Kategorii. W momencie oddawania głosu na serwerze weryfikowana jest faktyczna liczba oddanych danego dnia głosów (licząc od godziny 00:00:00) i zwracany jest komunikat potwierdzający oddanie głosu lub informujący, że wykorzystano już dostępny codziennie 1 głos.
Zabronione jest wykorzystywanie oprogramowania automatyzującego proces oddawania głosu.
Najczęściej występujące komunikaty wyświetlane przez system do głosowania, które są związane z niepowodzeniem wykonywanej akcji mogą być następujące:
„Nastąpiło automatyczne wylogowanie. Zaloguj się ponownie.” – w przypadku gdy wykasowano, lub zmieniono pliki cookie przeglądarki, lub użytkownik logował się/zakładał konto/resetował hasło z wykorzystaniem różnych przeglądarek. W takim przypadku wystarczy ponownie zalogować się podając zarejestrowany wcześniej adres email i hasło.
„Wykorzystano dostępną liczbę głosów. Zapraszamy jutro.” – w przypadku oddania 1 głosu danego dnia.
„Prosimy o zaznaczenie pola "Nie jestem robotem" i ponowne oddanie głosu.” – w przypadku niezaznaczenia pola "Nie jestem robotem", gdy system tego wymaga.
„Wystąpił błąd. Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z administratorem: redakcja@fbserwis.pl” – w przypadku błędów systemu.
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych jest FBSerwis S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa („FBSerwis ”). W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – Joanną Kuźmińską oraz FBSerwis pod adresem mail: rodo.fbs@fbserwis.pl lub na adres korespondencyjny z dopiskiem RODO na kopercie.
2. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) (dalej „RODO”) oraz polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów FBSerwis jakimi są: (A) przeprowadzenie konkursu „Bądźmy EKO dla Wrocławia”, (B)dochodzenie, obrona przed roszczeniami - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
4. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż 3 lata od dnia ogłoszenia wyników Konkursu lub wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, za pomocą których administrator realizuje cele przetwarzania, w tym podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT. Na żądanie właściwych organów, administrator może przekazać dane osobowe podmiotów danych w oparciu o odpowiednią podstawę prawną. Dane osobowe w uzasadnionych przypadkach mogą zostać przekazane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG wyłącznie gdy zapewniony jest odpowiedni stopień ochrony. Podmiot danych może uzyskać kopię opisu zabezpieczeń technicznych przekazywanych do państwa trzeciego kierując wniosek na adres:
rodo.fbs@fbserwis.pl
6. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo:
a) żądania do nich dostępu,
b) sprostowania,
c) usunięcia,
d) ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych.
7. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma również prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
8. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych jest niezbędne do oddania głosu w konkursie „Bądźmy EKO dla Wrocławia”.
10. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.